Informační systém vs pravidla o Rozvojových soutěžích

Od září minulého roku se pracuje na digitalizaci interních procesů ČSRU. V plánu je převést veškeré papírování na informační technologie a zjednodušit a zpřehlednit celý systém evidence hráčů a soutěží.

Na druhou stranu se v úpravách řádů navržené vedením ČSRU ke schválení valnou hromadou objevují procesy, které jdou proti logice IS. Jsou to pravidla pro rozvojové soutěže, která jsou určitě velmi dobrý způsob jak nastavit volnější systém pro mládežnické soutěže nebo sedmičkové turnaje, pro spojování týmů nebo hraní za jiný klub bez nutnosti hostování. Jenže jsou zde také rozporuplné momenty.

Evidence a licence hráče

Článek 28a Rozvojové soutěže
2. Pro rozvojové soutěže platí soutěžní řád s těmito výjimkami:
a) K utkání rozvojové soutěže mohou nastoupit pouze hráči registrovaní ČSRU s platnou lékařskou
prohlídkou. Splnění těchto náležitostí není potřeba prokazovat před utkáním. Za splnění těchto náležitostí
neodpovídá rozhodčí, ale trenér hráče.

Splnění náležitostí platné licence kontroluje informační systém při výběru hráče do zápisu o utkání nebo o turnaji – před zápasem nebo před turnajem. Zařídit licenci je pár kliknutí v IS, navíc lze zřídit licenci i pro hráče bez klubu. Není nutné dávat do řádů informaci, že není potřeba prokazovat splnění náležitostí před utkáním, protože to potřeba je a udělá to IS. A trenér nebo vedoucí týmu je vždy zodpovědný za to, jaké licence nahlásí do zápisu – poslední dvě (tučné) věty ve formulaci odstavce bych smazal, protože se dá spekulovat o jejich interpretaci. Pokud bude někdo hrát na cizí licenci, to samozřejmě zůstává problémem i nadále a mělo by se řešit v SŘ.

Věková kategorie

Jeden z důvodů zavádění informačního systému je transparentnost a online informace o tom, jaký hráč může nastoupit za jakou kategorii podle soutěžního řádu a zavedených věkových kategorií, aby nedocházelo k neoprávněným startům mladších nebo starších hráčů. Naprosto zásadním tématem v ragby je zajištění bezpečnosti hráčů na hřišti, a víme, jaká situace nastává, když se potkávají hráči tělesně i mentálně nesourodí. A tentýž problém se tímto zavádí do rozvojových soutěží.

Článek 143 Zařazení hráče do jiné věkové kategorie pro utkání rozvojových soutěží
1. V utkáních rozvojových soutěžích je hráč oprávněn nastoupit za jinou kategorii (vyšší nebo nižší), při splnění těchto podmínek:
a) bylo provedeno posouzení vhodnosti zařazení hráče do jiné věkové kategorie trenéry obou dotčených kategorií podle přílohy 8 soutěžního řádu,
b) zákonný zástupce vyjádřil souhlas s takovým zařazením hráče,
c) vyplněný formulář byl doručen Komisi mládeže ČSRU,
d) trenér soupeřova týmu neodmítl nastoupení hráče.

V prvé řadě je nutné říct, že prakticky neexistuje žádný důvod k takovému pravidlu. Pravidlo o věkových kategoriích a pravidlo ostaršení nebo omladšení hráče dostatečně ošetřuje případný tělesnou a mentální disproporci samotného hráče. Navíc za ostaršení nebo omladšení hráče je zodpovědná lékařská autorita a KM – mají tedy rozhodovat trenéři něco, co už je v řádech nastaveno?

Tohle pravidlo může být zneužíváno k doplňování počtů dětí v kategoriích, kterým chybí děti. A rodiče a trenéři a nakonec i děti mohou být tlačeni někam, kam není nutné jít.

Příklad: Za rozvojovou soutěž se označí U14 nesoutěžní podzim. Klub A má jen 10 hráčů v U14, tak se domluví, ze ti tří největší z U12 budou hrát za U14, aby se klub vůbec mohl zúčastnit soutěže. Nicméně to je pořád málo, takže i Franta a Tonda z U12, i když nejsou největší, budou hrát za U14. Rodiče to podepíšou, nebo si prostě kluci nezahrají. Trenér soupeře to podepíše, protože jeho hráčům nic nehrozí a navíc pokud by to nepodepsal, tak se zápas nemůže uskutečnit. A pak těch pět kluků z U12 narazí v zápase na o tři roky starší soupeře. Klub B má také málo hráčů, a tak Jan, nejmenší hráč z U16, půjde do zápasu U14. Trenéři to podepíší, aby se mohlo hrát, rodiče taky. Proč ne, pro Jana to bude dobré. No a 15tiletý Jan narazí v zápase na 11tiletého Tondu.

Pro rozvojový turnaj mládeže platí totéž, budou hrát U14ky za U12, nebo U12ky za U10, když se domluví trenéři a rodiče starších hráčů? A nebude potřeba souhlasu těch mladších hráči, kteří budou velmi pravděpodobně doplácet na účast staršího hráče v zápase aniž by se k tomu oni nebo jejich rodiče mohli vyjádřit. Tohle všechno tato pravidla umožní.

Pravidla a řády by neměly počítat s tím, že se lidé budou chovat rozumně, naopak jsou tu od toho, aby předpokládaly a znemožnily nerozumné chování. Pokud mají být za věkovou kategorii zodpovědní trenéři, je potřeba si uvědomit co to zodpovědnost z právního hlediska znamená. Myslím, že trenér se bude raději soustředit na trénování, než se nechat vystavit právním důsledkům zanedbání zodpovědnosti v případě, když se něco stane. Nelze to řešit jinak? Třeba úpravou stávajícího procesu Omladšení nebo Ostaršení, pokud nevyhovuje?

Formuláře

Na jednou stranu se díky IS zbavujeme papírových registrací a licencí a všech starých formulářů pro hostování a přestupy a dalších a na druhé straně může vzniknout nové papírování, protože pravidla pro rozvojové soutěže zavádí nové formuláře. Jak a kde se budou tyto formuláře evidovat, jak se bude kontrolovat jejich platnost? Jsou vůbec potřeba?

Formulář pro nastoupení v jiné věkové kategorii – jak je již řečeno výše, pokud toto pravidlo zrušíme, nebude nutný ani formulář.

Formulář pro nastoupení hráče v soutěži, kde není přítomen jeho trenér (Příloha Přestupního řádu ragby: Dohoda o startu hráče v Rozvojové soutěži) – pokud není na turnaji nebo na zápasu přítomen trenér dětí, které chtějí hrát, je otázka, zda je to vůbec možné a správné, aby ty děti nastoupily. To ať jim raději klub zajistí koncepčnější hostování v jiném týmu, které tento případ může řešit (v IS je to opět záležitost dvou tří kliknutí). Pak samozřejmě není ani nutný formulář na start v rozvojové soutěží bez trenéra

Chtěl bych tímto požádat všechny, kteří se na tvorbě pravidel podílejí – tedy i kluby, které je mohly připomínkovat – aby ještě jednou zvážili, zda jsou zmíněné změny opravdu potřeba a k čemu mohou vést. Díky.

Link na úpravy řádů ZDE.

Návrh MV

Soutěžní řád

Změnit bod 2a v článku 26a ROZVOJOVÉ SOUTĚŽ

2a)  K utkání rozvojové soutěže mohou nastoupit pouze hráči registrovaní ČSRU s platnou lékařskou prohlídkou.Splnění těchto náležitostí není potřeba prokazovat před utkáním. Za splnění těchto náležitostí neodpovídá rozhodčí, ale trenér hráče.   

Zrušit Článek 143 Zařazení hráče do jiné věkové kategorie pro utkání rozvojových soutěží 

Zrušit přílohu č. 8 SŘ

Přestupní řád

Zrušit  článek 44/2

  1. Pokud není utkání přítomen trenér klubu, jehož je hráč členem, vyžaduje se písemná dohoda mezi oběma dotčenými trenéry, podle vzoru, který tvoří přílohu přestupního řádu.  

Zrušit Přílohu Přestupního řádu ragby: Dohoda o startu hráče v Rozvojové soutěži 

Pro ragby.info Marek Vráblík